Óvoda

 • Intézményünk létrehozásával az újgenerációs gyermekek nevelését célozzuk. Szándékunk egy olyan összetartó, családias közösség kialakítása, melynek tagjai szükségesnek és fontosnak tartják a személyes képességek kibontakoztatását, a lelki harmónián és humánus értékeken alapuló élet megalapozását és fenntartását. Elképzelésünk megvalósításának legfontosabb alapja a szülőkkel való együttműködés. 

  Közvetlen, személyre szabott gondozást, nevelést kapnak a gyermekek, természetesen életkori igényeiknek megfelelően. Kis létszámú csoportokban tapasztalt, jól képzett, szívvel, lélekkel dolgozó óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők teremtik meg az ideális légkört. Szándékunk és pedagógiai alapszemléletünk, hogy stabil, önálló, kreatív, közösségben jól együttműködő lelkileg, testileg és szellemileg egészséges, erős gyermekeket indíthassunk útjukra az iskolába. Fontosnak tartjuk az életszerű, tapasztalati úton való tanítást, az élet valós helyzeteire való felkészítést. A foglalkozások témáit az integráció szemléletében állítottunk össze, többnyire két hetes projektekben, – támaszkodva a magyar hagyományokra és a jeles napokra. A művészeti nevelés is komplex módon, a különböző művészeti területek társításával történik. A népi játékokat, a néptáncot játékosan szintén beépítettük a programunkba.

  A bölcsődénkben – és óvodánkban a mindennapi foglalkozásokat komplex módon tartjuk, mely magába foglalja: az anyanyelvi nevelést, a zenei nevelést, a környezeti nevelést, a mozgást, a művészeti nevelést és lehetőséget adunk az angol nyelv játékos elsajátítására. A gyermekek érdeklődését felébresztjük, lehetőségeket tárunk eléjük és időt adunk mindenhez! A gyerekek egyéni ritmusához és az életkori sajátosságaikhoz alakítottuk ki a foglalkozásokat. Annyi időt adunk, ami éppen elég ahhoz, hogy személyisége, egyénisége kibontakozhasson, hogy az új ingerek, élmények, amelyeket nálunk kap építően hathasson. Kompetenciákat fejlesztünk, melyek szinte észrevétlenül, természetes módon történnek. Kiemelten fontos, hogy a szabad játéknak teret és időt adjunk, amikor a korábban megélt tapasztalat, tudás beépülhet, illetve feldolgozásra kerülhet.

  Intézményünk fejlesztő központjának tevékenységei

  • Komplex mozgásfejlesztés
  • TSMT mozgásfejlesztés
  • A természet szeretetére-ismeretére nevelés
  • Társas kompetenciák fejlesztése
  • Érzelmi intelligenciafejlesztés
  • Beszédfejlesztés, önkifejezés és logopédia, beszédsegítő kommunikációs foglalkozás
  • Zenei és ritmusérzék fejlesztés
  • Iskolai előkészítő
  • Szenzomotoros, manuális képesség fejlesztés, esztétika-szépérzék fejlesztés
  • Idegen nyelvi kommunikációs készség alapozása

   

  Kiemelt szolgáltatásaink

  a óvodai nevelésen belül
  • Sószoba

   Szabad játék a sószobában, illetve játék a sóhomokozóban heti több alkalommal

  • Komplex művészeti foglalozás

   A foglalkozások alkalmával egy választott témát a különböző művészeti ágak bevonásával járunk körbe.

  • Kommunikáció fejlesztése

   A beszédfejlesztő foglalkozások alapja a mozgásfejlesztés és komplexen, minden területre kihatnak.

 • Óvodai napirend

  • 07:30-08:00 - Összevont ügyeleti csoport-igény esetén;
  • 08:00-08:30 - Folyamatos érkezés, szabad játék, reggelihez készülődés -mosdó-WC.
  • 08:30-09:00 - Reggelizés
  • 09:00-09:30 - Napra hangoló, gyertya gyújtás -komlex foglalokozások anyanyelvi, zenei, környezeti nevelés;
  • 09:30-10:00 - Nagymozgásos fejlesztés csoportosan a mindennapos mozgás idejében;
  • 10:00-11:00 - Vizuális fejlesztés-térbeli ábrázolás-szabadjáték;
  • 11:00-11.15 - Udvarra készülődés-mosdó,WC használat;
  • 11:15-12:15 - Udvari játék;
  • 12:20-12:30 - Készülődés az ebédre -modsó, WC használat;
  • 12:30-13:00 - Ebéd;
  • 13:00-13:20 - Készülődés a csendespihenőre –mosdó WC használat;
  • 13:20-14:45 - Csendespihenő; Csendes dal/vers hallgatás, mese, elcsendesülés-ringatás
  • 14:45-15:00 - Ébredés, uzsonnázáshoz készülődés –mosdó, WC használat
  • 15:00-15:30 - Uzsonna
  • 15:30- Délutáni fakultatív foglalkozások, szabadjáték

  A napirend rugalmas, az időjárástól függően vagy más felmerülő rendkívüli körülmény esetén fentitől eltérhet.

 • Amikre külön figyelmet fordítunk

  • A folyamatos és rugalmas, állandó napirend biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését. Biztonságot nyújt a mindennapi ritmus kialakítása, a megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével egy időben.
  • A napirendben rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekek számára.
  • A különböző játékos tevékenységek között megfelelő belső arányokat kell kialakítani.
  • A napirendnek megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy a gyermekeknek elég idejük maradjon a játékra, szabad tevékenykedésre és a tapasztalatgyűjtésre.
 • A napi és hetirendet a gyermekcsoportok pedagógusai alakítják ki a helyi adottságoknak, igényeknek, lehetőségeknek, hagyományoknak, egyéni fejlettségek figyelembevételével.

 • Az alapelvek megvalósításának érdekében gondoskodunk

  • a kisgyermek és óvónők közötti a lelki és érzelmi központú kapcsolatról
  • a gyermeki szükséglet kielégítéséről, családias, minden igénynek megfelelő környezetben.
  • az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, családias légkör megteremtéséről
  • a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról
  • a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – az életkornak és fejlettségnek megfelelő – játékos tevékenységről.
  • a óvodai korú gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.